تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Hwarang: The Poet Warrior Youth (Hwarang / 화랑)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

  • سال : 2016
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.Special.Episode.پیشنمایش(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E20.end(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E19(barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E18(barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E17(barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E16(barcode)   Mary_fall
 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E15(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E15(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E14(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E13(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E12(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E11(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E10(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E09(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E08(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E07(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E06(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E05(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E04(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E03(barcode)   Mary_fall
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E02(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.E01(barcode)   Paniz
@barcodesubtitle 
Farsi/Persian 화랑.Hwarang.all.ep(barcode)   Mary_fall
ترجمه ی تیم بارکد @barcodesubtitle 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E20.End_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E19_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E18_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E17_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E16_-(Opus_sub)   m@hsa
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E15_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E14_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E13_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E12_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E11_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E10_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E09_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E08_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E07_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E06_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E05_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E04_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E03_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E02_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.The Poet Warrior Youth.2016.E01_-(Opus_sub)   Bahar336
OpUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
Farsi/Persian Hwarang.Ep6   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan| تیم ترجمه بارکد 
Farsi/Persian Hwarang.E20.END.PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E19.PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E18-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E17.PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E16-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E15-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E14-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E13-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E12-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E11-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E10-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E08-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E07-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E06-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E05-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E05.[MovieBan.xyz]   .MovieBan.
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan| تیم ترجمه بارکد 
Farsi/Persian Hwarang.E04-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E03-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Hwarang.E02.PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang.E01-PerSub(@arirangfa_channel)   Anonymous
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Hwarang Special Episode پیشنمایش.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه، فهیمه، مریم و زهرا 
Farsi/Persian Hwarang Episode 20   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 19   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 18   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 17   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 16   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 15   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 14   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 13   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 12   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 11   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 10   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 09   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 08   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 07   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 06   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 05   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 04   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam 
Farsi/Persian Hwarang Episode 03   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 02   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 01 - 20 END   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang Episode 01   Persian Dream Team
Mahsany @persiandreamteam  
Farsi/Persian Hwarang E20.END.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E19.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E18.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان، مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E17.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه، فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E16.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E15.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E14.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه ؛ فهیمه و زهرا 
Farsi/Persian Hwarang E13.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E12.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهمیه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E11.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان : فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E10.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E09.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهمیه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E08.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛فهیمه؛زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E07.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E06.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E05.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E04.sunflowermag.com   baharf2
مترجمان:فرزانه،فهیمه،زهرا ومریم.www.sunflowermag.com 
Farsi/Persian Hwarang E03.sunflowermag.com   baharf2
مترجمان:فرزانه،فهیمه،مریم و زهرا.www.sunflowermag 
Farsi/Persian Hwarang E02.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه، زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang E01.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان ؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Hwarang All Episodes.sunflowermag.com   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان؛ مترجمان: فرزانه؛ فهیمه ؛ زهرا و مریم 
Farsi/Persian Bolbbalgan4 - Dream (Hwarang Ost Part.3)   hinataaa
 
Farsi/Persian 04 [Hwarang] Wendy, SEUL GI (Red Velvet) - I Can Only See You MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 03 [Hwarang] Bolbbalgan4 - Dream MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 02 [Hwarang] V , Jin (BTS) - Even If I Die, It’s You MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian 01 [Hwarang] Han Dong Gun - Wherever That Place Is MV   Persian Dream Team
Nasrin @persiandreamteam  
Farsi/Persian “Hwarang” KBS2 drama series First Teaser   Persian Dream Team
DoNyA @persiandreamteam